Støt­te–
kon­takt­per­son /
Men­tor

Per­son­lig
træ­ning for
krop og sjæl

Hold­træ­ning
i krop og sjæl

Kon­takt

Rele­van­te uddan­nel­ser

2004: Idrætspædagog/Professionsbachelor med spe­ci­a­le i udsat­te grup­per samt pro­fi­le­ring i »Boks­ning som pæda­go­gisk red­skab« Bal­lerup Semi­na­ri­et
2005: Efter­ud­dan­nel­se i arbej­de med Pæda­go­gi­ske lære­pla­ner (Sty­rel­sen for soci­al ser­vi­ce-Soci­al­mi­ni­ste­ri­et)
2006: Bevæ­gel­ses­kon­su­lent, Bevæ­gel­ses­kor­p­set (DGI/Folkesundhed KBH)
2008: FAK: Fysisk akti­vi­tets­kon­su­lent, Sund­heds­sty­rel­sen www.sinusliv.dk
2009: Efter­ud­dan­nel­ses kur­sus »stresshånd­te­ring base­ret på Mind­ful­ness« Cen­ter for Super­vi­sion – Køben­havns Kom­mu­ne
2011: 1. Modul på UCC. »For­an­drings­pro­ces­ser og pro­jekt­le­del­se«
2011: »Tra­ning for War­ri­o­rs« Level 1 Instruk­tør uddan­nel­se
2012: Iværk­sæt­ter kur­sus udbudt af Time­Vi­sion og Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne
2014: Wor­ks­hop kur­sus: »ReT­hink-yout buis­ness« Kre­a­tiv planlægning/innovation for selv­stæn­di­ge. Ved EDGEware/ www.jesperchristiansen.com
2014: 2 dages cer­ti­fi­ce­ret Løs­nings­fo­ku­se­ret wor­ks­hop kur­sus: »Wor­king with chil­dren, young peop­le and their fami­lies« ved Guy Shen­nan og Anne Marie-Wulf
2014/15: Bri­ef Coach — Cer­ti­fi­ce­ret Løs­nings­fo­ku­se­ret Coa­ching uddan­nel­se (mang­ler et 3 dages modul) www.solutionsurfers.dk afsut­tes April 2015

Tid­li­ge­re beskæf­ti­gel­se

2003–2004: Løn­net prak­tik: Sund­byhus et bosted for men­ne­sker med dob­belt­di­ag­no­se, her fort­sat­te jeg som fast vikar efter endt prak­tik
2004–2005: Støt­te-kon­takt­per­son på Sund­by­gaard, (soci­alp­sy­ki­a­trisk bosted)
2005–2006: Ansat i Sund­park – inte­gre­ret insti­tu­tion (arbej­de­de med imple­men­te­ring af leg og bevæ­gel­se – under­vis­ning af per­so­na­le)
2006–2007: Ansat i Enig­he­dens bør­ne­hus, ansvar­lig for ryt­mik, leg og bevæ­gel­se samt under­vis­ning af per­so­na­let

Side­lø­ben­de mine jobs i nor­ma­l­om­rå­det fær­dig­gjor­de jeg min kon­su­len­tud­dan­nel­se og har fun­ge­ret som kon­su­lent i Bevæ­gel­ses­kor­p­set hvor jeg har arbej­det med imple­men­te­ring og moni­to­re­ring af idræts og bevæ­gel­ses til­tag, under­vis­ning af per­so­na­le i dag­in­sti­tu­tio­ner i orga­ni­se­ring og anven­del­se af struk­tu­re­ret leg og bevæ­gel­se i den dag­li­ge pæda­go­gi­ske prak­sis.

Under­støt­tet af råd­giv­ning om innova­tiv og kre­a­tiv udnyt­tel­se af insti­tu­tio­ner­nes fysi­ske ram­mer, omgi­vel­ser til dis­se for­mål.

2008–2011 Ansat som projektkoordinator/idrætskonsulent og Idræt­sIn­st­rutør i pro­jekt: »Fysisk akti­vi­tet for udsat­te grup­per« i en tids­be­græn­set stil­ling og efter­føl­gen­de fastan­sat, i det da for­ank­re­de, MoveOn idræt­stil­bud som led i mis­brugs­be­hand­ling i Råd­giv­nings­Cen­ter Køben­havn. (goog­le evt: eva­lu­e­ring af pro­jekt »fysisk akti­vi­tet for udsat­te grup­per«)
2011 Ansat i Akti­ve­rings­pro­gram­met Come­ba­ck i Gre­ve – (Come­ba­ck arbej­der med at reha­bi­li­te­re krim­mi­na­li­tet­stru­e­de og ban­de­re­la­te­re­de gen­nem boks­ning som meto­de.) Jeg fun­ge­re­de som bok­se­træ­ner, men­tor og Mis­brugs Coach hvor jeg bla. arbej­de­de med udvik­ling af et mis­brugs­be­hand­lings til­bud
2011/12 Nat­te­vagt på Natca­fen under Akti­vi­tets­cen­ter Sund­holm (Til­bud til hjem­lø­se) Arbej­de­de side­lø­ben­de som selv­stæn­dig Soci­al­Kon­su­lent under opstart af eget fir­ma: Athle­ti­cWar­fa­re-Con­sult
2012-PT Selv­stæn­dig Social/IdrætsKonsulent: Athle­ti­cWar­fa­re-Con­sult som bla. til­by­der ydel­ser ret­tet mod udsat­te bor­ge­re her­un­der: Støtte/kontakt, bostøt­te og men­tor opga­ver grup­pe­træ­ning og undervisning/misbrugs coa­ching mv.

Jeg har sam­ar­bej­de og opga­ver hos bla. Ser­vi­cio, Vil­de­Liv på Sta­den samt SKP og Men­tor opga­ver for udsat­te unge og fami­li­er.

Rele­van­te sup­ple­ren­de kom­pe­ten­cer og erfa­ring

Jeg har del­ta­get i en ræk­ke rele­van­te kom­mu­ni­ka­tions, pæda­go­gi­ske og idræts kur­ser under mine ansæt­tel­ser bla. løs­nings­fo­ku­se­ret til­gang til mis­brugs­be­hand­ling som blev rul­let ud under ansæt­te­sen i Råd­giv­nings­Cen­ter Kbh. Des­u­den over en årræk­ke mod­ta­get jeg pro­fes­sio­nel spar­ring coa­ching, og Super­vi­sion fra auto­ri­se­ret systemisk/løsningsfokuseret kon­su­lent

jesperChristiansen.com

Her­u­d­over har jeg under­vist og arbej­det med udvik­ling, boksetræning/styrketræning, afspæn­ding, Mind­ful­l­ness, yoga/meditation, kon­flikt­løs­ning og ele­men­ter af team­bu­il­ding, i for­skel­li­ge for­løb og wor­ks­hops. Jeg har ind­gå­en­de kend­skab til Min­neso­ta Behand­ling og innova­tiv brug af fysisk akti­vi­tet, moti­va­tions­ar­bej­de og hand­le­kom­pe­ten­cer i Mis­brugs­be­hand­ling.

Her­til har jeg fra tid­li­ge­re en bred erhverv­ser­fa­ring fra for­skel­li­ge hånd­vær­kerjobs samt boks­ning på eli­te plan.